مقاله فارسی

ترجمه مقاله تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با زمان