ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی برمبنای فعالیت: مقایسه بین فرانسه وچین