ترجمه فارسی مقاله روش تخصیص چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم