ترجمه فارسی مقاله نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت